ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ KISKOT Trading A.E.
Το εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ανδρικών Προφυλακτικών της KISKOT Trading Α.Ε. ξεκίνησε την λειτουργία του το 1990.

Από το 1990 έως το έτος 1997 εξοπλίστηκε με άρτιο διακριβωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και επανδρώθηκε με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Εντάχθηκε στο Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9002 το οποίο εφάρμοζε η εταιρία από το 1998 έως το 2002. Τον Ιανουάριο του 2003 διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), ως ικανό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 να διενεργεί δοκιμές ελέγχου ποιότητας ανδρικών προφυλακτικών. 

περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας

Όραμα του εργαστηρίου δοκιμών της KISKOT TRADING
είναι να αποτελέσει ένα εργαστήριο με επίσημη διεθνή αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και ακεραιότητάς του όσον αφορά στη διενέργεια δοκιμών. Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών, είναι αντικειμενικές και οικονομικά συμφέρουσες. 

περισσότερα

Συνέδρια

To Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου της ΚISKOT Trading AE ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών των Μέσων Μηχανικής Αντισύλληψης, λαμβάνοντας μέρος:

Από το 1997, στις ετήσιες Συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής ISO/TC 157

περισσότερα