Διακριβωση Εξοπλισμου
  • Ως Διακρίβωση ορίζεται η διαδικασία, η οποία αποδεικνύει την σχέση ανάμεσα στις τιμές ενός οργάνου μέτρησης με τις αντίστοιχες τιμές των εθνικών ή/και διεθνών προτύπων.
  • Το σύνολο του εξοπλισμού που επηρεάζει την ακρίβεια και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των δοκιμών που διενεργεί το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ανδρικών Προφυλακτικών της KISKOT Trading, διακριβώνεται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα από διαπιστευμένα επίσης εργαστήρια.
  • Για κάθε νέο όργανο που προστίθεται στον εξοπλισμό του εργαστηρίου, ο κατασκευαστής ή το διαπιστευμένο εργαστήριο εκδίδει πιστοποιητικό ορθής μέτρησης πριν τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία.
  • Για κάθε όργανο ή συσκευή που διακριβώνεται λαμβάνεται Πιστοποιητικό το οποίο φυλάσσεται στο αντίστοιχο Αρχείο Διακριβώσεων του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Ανδρικών Προφυλακτικών της KISKOT Trading.
  • Το Σύστημα Διακρίβωσης εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων του εργαστηρίου ως προς τα διεθνή πρότυπα μετρήσεων.