ΣΥΝΕΔΡΙΑ
To Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου της ΚISKOT Trading A.E. ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών των Μέσων Μηχανικής Αντισύλληψης, λαμβάνοντας μέρος:
  • Από το 1997, στις ετήσιες Συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής ISO/TC 157 (Non-Systemic Contraceptives & STI Barrier Prophylactics). Επίσης, προσωπικό με υψηλή κατάρτιση από το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου συμμετέχει ενεργά στα Working Groups που ερευνούν και διαμορφώνουν τις διεθνείς προδιαγραφές στον τομέα των προφυλακτικών.
  • Από το 2000, στις Συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC 205 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (Comité Εuropéen de Νormalisation) , που αφορά τα Μη Ενεργά Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Non-Active Medical Devices), όπου ανήκουν τα προφυλακτικά.