ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ανδρικών Προφυλακτικών της KISKOT TRADING Α.Ε. ξεκίνησε την λειτουργία του το 1990.

Από το 1990 έως το έτος 1997 εξοπλίστηκε με άρτιο διακριβωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και επανδρώθηκε με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό .

Εντάχθηκε στο Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9002 το οποίο εφάρμοζε η εταιρία από το 1998 έως το 2002. Τον Ιανουάριο του 2003 διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), ως ικανό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 να διενεργεί δοκιμές ελέγχου ποιότητας ανδρικών προφυλακτικών. 

Σήμερα διενεργεί Δοκιμές Ποιοτικού Ελέγχου Προφυλακτικών βάσει των προτύπων ISO 4074:2002.

Έχει το δικαίωμα έκδοσης πιστοποιητικών ποιοτικού ελέγχου βάσει των αποτελεσμάτων των δοκιμών και αποτελεί ενεργό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων, HellasLab.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΤο Σύστημα Ποιότητας αποτελεί το οργανωτικό πλαίσιο που έχει ως κύριο στόχο την εξασφάλιση της τεχνικής επάρκειας και της αξιοπιστίας του εργαστηρίου.

Το Σύστημα Ποιότητας είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17025, τους κανονισμούς και τις υποδείξεις του Ε.ΣΥ.Δ. για τις δοκιμές που αναφέρονται στο Πεδίο Εφαρμογής Διαπίστευσης (Αριθμός Πιστοποιητικού 118-4).

 Το Σύστημα Ποιότητας είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εργαστηρίου, τις ικανότητες και την μόρφωση του προσωπικού. Η φιλοσοφία του βασίζεται στον επαρκή προγραμματισμό και έλεγχο της ποιότητας, την πρόληψη τυχόν προβλημάτων ποιότητας, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη συνεχή βελτίωση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΌραμα του εργαστηρίου δοκιμών της KISKOT TRADING είναι να αποτελέσει ένα εργαστήριο με επίσημη διεθνή αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και ακεραιότητάς του όσον αφορά στη διενέργεια δοκιμών. Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών, είναι αντικειμενικές και οικονομικά συμφέρουσες. 

Η Διοίκηση και το προσωπικό του εργαστηρίου δοκιμών της KISKOT TRADING, πιστεύουν στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεσμεύονται στις ακόλουθες αρχές που συνιστούν την Πολιτική Ποιότητας του εργαστηρίου:

  • την ανεξαρτησία του Διευθυντή και του προσωπικού του εργαστηρίου από οποιαδήποτε επιρροή, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η ακεραιότητα του εργαστηρίου
  • την πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025 «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων», τους κανονισμούς και τις υποδείξεις του Ε.ΣΥ.Δ. σχετικά με τη διενέργεια δοκιμών
  • τη συνεχή παροχή υπηρεσιών στους πελάτες που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της διαπίστευσης
  • τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας όσον αφορά στη διεξαγωγή δοκιμών και στα θέματα ποιότητας
  • την εξασφάλιση ακρίβειας και επαναληψιμότητας στα αποτελέσματα δοκιμών με την τήρηση εσωτερικών ελέγχων ποιότητας και συμμετοχή σε προγράμματα διεργαστηριακών συγκρίσεων
  • τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και εξασφάλιση των κατάλληλων εγκαταστάσεων και περιβαλλοντικών συνθηκών για τη διεξαγωγή δοκιμών
  • την διακρίβωση ή/και επαλήθευση του εξοπλισμού και την αποδοτική συντήρηση
  • τη συνεχή ενημέρωση και παρακολούθηση των τρεχουσών εκδόσεων των πρότυπων μεθόδων και της βιβλιογραφίας που είναι σχετική με το αντικείμενο δραστηριοποίησης του εργαστηρίου
  • την τήρηση και τη συνεχή βελτίωση των κανόνων ασφάλειας στο εργαστήριο
  • την έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων ή ενστάσεων βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών

Η Διοίκηση του εργαστηρίου δεσμεύεται στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας του εργαστηρίου. Επίσης, δεσμεύεται στη χρήση ορθών εργαστηριακών πρακτικών και στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Η πολιτική ποιότητας χαράσσεται από τη Διοίκηση του εργαστηρίου και επανεξετάζεται κατά την ανασκόπηση του Συστήματος Ποιότητας από τη Διοίκηση στο Συμβούλιο Ποιότητας.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ